Pidato Bahasa Jawa

Diposting pada

pidato-bahasa-jawa

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Ingkang kinurmatan bapak ibu guru SMPN 1 Japah

Sedaya kanca-kanca seperjuangan ingkang kawula tresnani.

Langkung rumiyin monggolah kita sesarengan ngunjukaken takwa lan syukur dhumateng Allah, ingkang sampun amaringi sedaya kanikmatan dumateng kita, lan sahingga kita saged makempal sesarengan wonten ing ruangan menika.

Sholawat ugi salam mugiya kaunjuk dhumateng nabiyullah Muhammad SAW ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun mbenjang wonten dinten kiyamat.

Hadirin ingkang kawula hormati, jumenengipun kula wonten mriki badhe nyampeaken pidhato utawi sesorah kanthi judul pentingipun pendidikan. Micara bab pendidikan punika pembahasane wiyar sanget, pramila ing sesorah menika kula persingkat mawon.

Pendidikan niku identik kaliyan lembaga sekolah, pondhok pesantren, bimbel lan sak piturute. Wonten ing sekolahan para siswa diwenehi pendidikan ugi wawasan pemerintahan, wawasan ilmu alam, wawasan ilmu sosial, ilmu agama lan sak piturute. Ananging pendidikan niku mboten ing sekolah formal mawon koyo SD/MI SMP/MTS SMA/MA lan sak piturute. Sebab menungso urip meniko kedah selalu belajar wonten ing pundikemawon tempat, ora mung nanging ning sekolah.

Hadirin ingkang kinurmatan

Pendidikan ingkang penting sanget inggih punika wawasan ugi akhlak budi pekerti, sebab sang saya majune zaman generasi penerus bangsa Indonesia niki saya amburadul, saya rusak amargi kurang benteng ilmu agama ugi ilmu akhlak tata krama. Mula tugas para guru saha wali murid kudu nemeni anggene ndidik para puta-putri terutamanipun ndidik akhlak supadoos bener lan pinter.

Contonipun kemerosotan akhlak budi pekerti niku katah sanget mulai saking griya kalih tiyang sepahipun. Sakniki sampun jarang kita mireng putra-putri matur kaleh tiyang sepah ngagem bahasa krama, sing katah nggih ngagem ngoko. Padahal bahasa ingkang sae kangge tiyang sepah inggih meniko bahasa krama luwih-luwih krama inggil.

Hadirin ingkang berbahagia

Manfaat pendidikan kagem generasi muda niku katah sanget, inggih punika ndidik supados poro siswa saged mangertosi ilmu umum, saget mangertosi ilmu agama, saget mangertosi ilmu adab lan ugi tatakrama. Mula bocah-bocah sing ora padha gelem sekolah ayo padha diajak supados gelem melbu sekolah maning, sebab menawi putra-putri generasi penerus mboten purun sekolah mangke saged ngrasakke piyambak gelane ora sekolah lan rugi sanget.

MEKATEN, LAN CEKAP SEMANTEN INGKANG KULA ATURAKEN , MUGI – MUGI KULA LAN PANJENENGAN SEDAYA KALEBET TIYANG ISLAM INGKANG PIKANTUK RAHMAT, LAN RIDHANIPUN ALLAH SWT. AMIN

KIRANG LANGKUNGIPUN NYUWUN PANGAPUNTEN

BILLAHITUAFIK WAL HIDAYAHWASSALAMU’ALAIKUM WR WB.

Menika sekedhik sesorah ingkang saget kawula aturaken, migaya manfaat.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Hari Kartini

Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.

Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.

Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika.

Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah.

Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkung-langkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika.

Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia.

Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah.

Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya.

Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Tausyiah Agama

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokaatuh. Alhamdulillaahirobbil’alamiin, assholaatu wassalaamu ‘alaa asrofil ambiyaai walmursaliin. Sumangga Bapak Guru kaliyan rencang sedaya kita tansah ngunjukaken syukur wonten ngarsa dalem Allah S. W. T. Sholawat lan salam mugi tansah katujuaken dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad S. A. W.

Wonten ing kesempatan menika, kula badhe ngaturaken setunggalipun tema inggih menika babagan Cara Nentremaken Ati.

            Bapak Guru lan rencang sedaya ingkang, menika nasihatipun Rasulullah kang dados anjuran kangge umatipun. Sumangga dipun gatosaken bilih kangge tamba ati menika wonten gangsal perkawis injih menika :

  1. Sregep anggenipun maos Al Qur’an. Maos kanti angen-angen maknanipun lan dipunamalaken.
  2. Nindaaken sholat ing wanci dalu.
  3. Dzikir dhateng Allah saben dalu, kimut dhateng Gusti Allah.
  4. Prihatin, njagi padharan kula panjenengan sami kanthi ngelih luwe caranipun inggih menika siyam utawi poso. Saengga kula panjenengan sami saged tuwuh tepa slira. Lajeng asih dhumateng tiyang ingkang kekirangan.
  5. Ngumpuli tiyang-tiyang ingkang Sholih, amargi insya Allah kula panjenengan sami saged ketularan dados tiyang samenika.

Pramila ing antawissipun gangsal menika menawi kita saged nglaksanaaken, insya Allah Gusti Allah paring ‘ijabah kangge kula panjenengan sami.

Mbok bilih semanten anggen kula matur, mugi ndadosaken renungan dhumateng kula panjenengan sami saged mbenahaken diri ing dinten-dinten ingkang badhe dhateng.

Wabillahitaufik walhidayah, wassalamu’alaikum warohmatullahi wabarokaatuh.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Krama Halus

Assalamuailum Wr.   Wb.

Ingkang kinabekten Bapak Kepala Desa, Ingkang Pantes Sinudarsana Bapak Perangkat Desa, Ingkang Kinurmatan Bapak tuwin Ibu, para kadang wredha mudha warga Desa Sendangmulyo.

Langkung rumiyin sumangga kula panjenengan sedaya ngunjukaken puji syukur dhumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Wikan. Inggih awit sih sarta brekahipun,kula panjenengan saged pinanggih ing papan punika kanthi sehat wal afiat boten kurang satunggaling punapa.

Salajengipun, kula ngaturaken sung rawuh ing acara “Pengetan Kemerdekaan Indonesia ingkang Kaping 66” punika. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saged pikantuk Gusti Ingkang Maha Agung. Boten kesupen ugi kanca-kanca panitia ingkang sami sabiyantu ngantos adicara punika saged lumampah.

Para hadirin,

Bangsa Indonesia punika bangsa ingkang ageng, bangsa ingkang dumados saking kathah suku lan agami. Saben suku utawi agami nggadhahi pembeda, pembeda punika boten kena didadosaken pengaling aling kangge mujudake kerukunan marang sesami.   Pembeda punika satuhune didadosake alat kagem membina rasa setya marang nusa, bangsa, lan Negara.

Akhir-akhir punika bangsa Indonesia nembe ngadhepi masalah kerukunan sosial lan agami. Kathah kerusuhan ingkang dipunsebabaken SARA. Menawi boten saged diatasi, masalah punika saged ngrusak persatuan bangsa Indonesia.

Awit saking punika, kula panjenengan sedaya kedah saged njaga kerukunan marang sesami, supados Bangsa Indonesia punika saged dados bangsa ingkang aman lan mulya.

Bapak-Bapak saha Ibu-Ibu ingkang satuhu bagya mulya, cekap semanten anggenipun kula paring pangertos panjenengan sedaya. Mbok bilih wonten lepatipun, kula nyuwun agunging pangapunten dhateng panjenengan sedaya.

Matur nuwun.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Padat

Wassalamualikum Wr.   Wb

Assalamu’alaikum wr.wb.

Ingkang kulo hormati bapak kaliyan ibu guru

Ingkang kulo hormati dewan juri

Dumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani

Hadirin ingkang kula tresnani lan kula hurmati

Monggo kita bebarengan majukaken puja lan puji syukur dumateng Gusti Allah swt amargi sampun pinaringan berkah lan karunia dumateng kita sedaya. Saengga kita sedaya pinaringan makempal kanthi sehat lan afiat.

Hadirin ingkang kulo hormati

Kaping sepindhah kita sedaya perlu bahan utawi panggenan. Amargi lingkungan utawi panggenan menika papan kangge nggantungaken urip umat manungsa sedaya. Amargi menika kita sedaya kedah njaga lingkungan sae sae supados bumi keuntungan kagem kita sedaya.

Hadirin ingkakng kulo hormati

Babakan kebersihan lingkungan sekolah yaiku salah sepindah cara kang apik kanthi kito sedoyo nyegah penyakit penyakit ingkang ngintai rikala musim udan.

Cekap semanten ingkang saged kula aturaken umpami wonten klenta klentunipun kulo nyuwun agunging pangpunten.

Waasalamu’alaikum wr.wb

Pidato Bahasa Jawa Tentang Bulan Ramadhan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Poro hadirin hadirot ingkang kulo hurmati !

Monggo wonten ing kesempatan meniko kulo lan panjenengan sedoyo sami muji syukur dumateng ngarsonipun Alloh SWT. Kranten Alloh sampun paring Rohmat, Ni’mat dateng kito sedoyo ingkang arupi tetepipun Iman lan Islam.

Ingkang kaping kalihipun mugiho Rahmat lan Salam Bahagia Alloh selalu dipun limpahaken kanjeng Nabi Muhammad SAW, poro ahli keluarga lan poro sohabatipun.

Poro Rawuh ! monggo kulo lan panjenengan sedoyo meniko samiyo ningkataken anggenipun taqwa dumateng Alloh SWT. Tegesipun kito nindakkaken perintahipun, shoho nebihi dateng laranganipun, dene termasuk perintahipun Alloh inggih meniko : Alloh sampun majibaken dateng kito sedoyo inggih meniko nglampahi poso wonteng ing wulan Romadhon, Alloh sampun dawuh wonteng Al-Qur’an :

Ingkang artosipun :

“He/ wong-wong kang podo iman, den wajibake marang siro kabeh nglakoni poso. Koyo dene den wajibake maring wong-wong sakdurunge siro kabeh. Supoyo siro podo taqwa” (Al- Baqarah : 183).

Pramilo saking meniko, monggo kedatangan wulan Romadhon meniko kito sambut kanti gembira. Kito penuhi mawi kegiatan-kegiatan, tadarrus Al-Qur’an, Shodaqoh dateng fakir miskin, lan sanes-sanesipun.

Dene ingkang pokok inggih meniko, wonten ing wulan

Ramadhan meniko kito tindakaken poso kanti khusus’ khitmah, shoho nebihi larangan-larangan ingkang nimbulaken batalipun poso. Kados dene guneman ingkang awon, ngrasani tiyang sanes, lan lmtu-hntunipun. Kranten menurut sebagian Ulama’, tembung poso meniko bahasa arabipun saking kata ingkang hurufipun wonten tigo. Inggih meniko huruf Shod, huruf Wawu lan huruf Mim. Tigang huruf meniko anggadahei makna/arti piyambak-piyambak.

Dene ingkang No. 1 (huruf shod) meniko sangking kata Shumtum                            ingkang

artosipun meneng. Berarti tiyang poso, meniko kedah meneng lisanipun saking guneman ingkang awon, utawi meneng saking ngrasani lan sanesipun.

No. II (huruf Wawu) meniko saking kata Waro’un (£.JJ) utawi Wiro’i. Ingkang maksudipun bilih tiang poso meniko kedah wira’i utawi nebihi sangking perkawis ingkang haram, utawi perkawis-perkawis ingkang dipun cela/dipun wodho minggahipun syara’.

No. Ill (huruf Mim) meniko saking kata Malakun (*“*) ingkang artosipun ngeker, utawi mencegah, tegesipun bilih tiang poso meniko kedah saget ngeker lan nyegah perkawis-perkawis ingkang ndadosaken batalipun poso.

Poro hadirin hadirot ingkang kulo hormati ! Sak derengipun kulo akhiri anggen kulo matur, manggo sepindah malih, datengipun wulan Romadhon meniko kito isi kanti amalan-amalan ingkang sahe. Supados mangke medal saking wulan Romadhon kito angsal nilai-nilai ibadah ingkang sahe. Sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. kranten kanjeng ingkang sahe, sehinggo saget dipun sepunten duso-duso kito. kranten kanjeng Nabi dawuh :

Ingkang artosipun :

“Sopo wonge jumenengi wulan Romadhon kanti Iman lan nuprih krono Alloh. Mongko den ngapuro duso-dusone kang wis kliwat”

Poro rawuh….kintenipun cekap semanten atur kulo sedoyo kelepatan, kulo nyuwun pangapunten lahir lan batin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pidato Bahasa Jawa Pendek

السلا م عليكم ورحمة الله وبر كا ته

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَ بِّ الْعَالَمِيْنَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَ فِ الْمُرْ سَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعْدُ

Sa’sampunipun Muji Syukur dateng Allah SWT, soho nyuwunaken tambahan Rohmat Keselametan dateng Rosululloh SAW, perlu dipun mengertosi bilih buku alit puniko mengku datang pinten pinten contoh pidato engkang kulo susun mawi Basa Jawi supados gampilaken dateng sederek-sederek engkang kerso maos. Soho konco konco engkang sami nyuwun dipun susunaken Buku Puniko, khususipun konco konco ingkang manggen wonten Tanah Jawi.

Sesuai kalian pengetahuan kulo engkang taksih terbatas. Pramilo tumerap sederek sederek engkang kerso maos Buku puniko terutami poro Alim Ulama’ menawi memanggihi kesalahan soho kekirangan wonten Buku puniko, kulo suwun supados kerso paring nasehati utawi saran saran dateng penyusun kangge kesempurnaan susunan selajengipun lan sa’derengipun ngaturaken maturnuwun.

Engkang terakhir, mugi-mugi buku alit puniko saget mbarokahi lan manfaati kangge penyusun soho sederek engkang kerso mahos

والسلا م عليكم ورحمة الله وبر كا

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Acara Ulang Tahun

ASSALAMUALAIKUM WAROHMATULOHI WABARAKATUH

Konjuk Dumatheng Bapak Perangkat Desa Gentan ingkang kinormatan

Para sesepuh pinisepuh ingkang dahat kinabekten

Para Warga, tamu undangan ingkang mboten saged kulo sebataken setunggal boko setunggal ingkang kulo hormati.

Ugi Dumateng kadang Karang Taruna ingkang kulo banggakaken

Langkung rumiyen sumonggo kulo derekaken ngunjukaken Puji dalah sykur wonten ngarsaipun Alloh ingkang taksih paring nikmat dumateng kito sedoyo inggih puniko nikmat Iman, Islam soho kesarasan.

Sholawat soho salam mugi tansah kaaturaken dumateng Junjungan kito Nabi Muhammad SAW

Lan poro penderekipun ngantos akhir Zaman.

Para Rawuh

Kulo minangka ingkah gadah hajat, ngaturaken Sugeng Rawuh dumateng poro Tamu sedoyo. Ugi ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpo pepindan dumateng poro rawuh sedoyo ingkang sampun nglonggaraken wekdallipun kangge nyekseni adi cara Ulang tahun anak kulo ingkang kaping Pitulas tahun.Ingkang Asesilih BRIGHITA PUTRI MUSTIKANINGRUM.

 

Ugi mboten katalompen kulo ngaturaken panuwun dumateng Bapak Ibu lan poro kadang kaneman  awit panjenengan sedoyo sampun kerso paring pisumbang awujud punopo kemawon arupi , penggalihan, dana, tenaga, ingkang sedoyo kolo wau saged damel rancagipun adicoro Ulang Tahun anak kulo wonten ing dalu puniko.

Para Rawuh kakung miwah Putri ingkang dahat kinormatan

Wonten ing adicoro Ulang Tahun anak kulo ingkang kaping pitulas meniko, kulo nyuwun donga pangestu,mugi- mugi anak kulo ingkang asesilih Brigita Putri Mustikaningrum meniko, kanti tambahipun umur, mugi tambah bektinipun dumateng tiyang sepuhipun,  tambah dewoso, tambah rizkinipun, tambah berkah gesangipun, tambah pinter wonten papan pasenaonipun.Amin

Mekaten semanten atur pambagyo arjo ingkang saged kulo aturaken wonten ing kalodangan dalu meniko.Kulo minangka ingkang gadah hajat nyuwun pangapunten ingkang sa ageng agengipun menawi anggen kulo nglenggahaken paro rawuh sedoyo wonten ingkang mboten meranani penggalih panjenengan kulo nyuwun agenging samodra pangapunten.

Lanmenawi wonten atur kulo ingkang klentu ugi mboten meranani penggalih panjengan kulo nyuwun panagapunten.

Wassalamualaikum Waroh matullohi Wabarakatuh

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Lingkungan

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Para bapak, para ibu guru ingkang dahat kinurmatan lan rencang-rencang ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin sumangga sesarengan ngujukaken puji syukur wonten ngarsanipun gusti ingkang murbeng dumadi, ingkang sampun paring rahmat lan hidayah, saengga kita saged makempal ing mriki. Ing dinten punika kawula badhe ngaturaken sesorah babagan “Njagi Lingkungan Sekolah”.

Rencang-rencang, mengertoso yen lingkungan punika papan gesang kagem sedaya titah gesang. Mila saking punika, kita kedhah njagi lestari lingkungan kita supados kita saged gesang kanthi tentrem. Salah satunggalipun cara njagi lestari lingkungan inggih punika karesikan, njagi karesikan lingkungan saged diwiwiti saking perkawis-perkawis ingkang alit. Ananging katinggal awrat sanget dipun lampahi. Umpaminipun mbucal runtah ing pangggenanipun. Sak punika kesadaran kagem njagi karesikan ing lingkungan kita minangka murid taksih kirang sanget.

Dipun tingali saking lingkungan sekolah kita ingkang taksih wonten runtah-runtah ingkang sumebar, duka punika runtah plastik daharan lan plastik unjukan utawikertas. Kamangka panggenan runtah ingkang dipun cawisaken sekolah sampun nyekapi. Ing saben-saben pojok sekolah wonten panggenan runtah. Nanging mboten wonten panggenanipun saking kita kangge mbucal runtah wonten panggenanipun minangka wujud njagi karesikan lingkungan sekolah kita.

Kejawi mbucal runtah ing panggenanipun, kita ugi saged nglampahi piket kelas minangka lelaku njagi karesikan. Mekaten sesorah ingkang saged kawula haturaken. Nyuwun pangapunten menawi wonteng klenta-klentu nipun atur kawula. Saking kawigatosanipun kawula ngaturaken matur sembah nuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan Kelas Enam

Assalamu’alaikum wr. wb

Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Ustadz lan Ustadzah ingkang satuhu luhuring budi lan rencang-rencang kelas 6 ingkang kula tresnani.

Monggo kito sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti Alloh ingkang maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo kanikmatan lan kewarasan dateng kito sedoyo, dumugi sakmeniko kito sedaya saged kempal wonten ing adicara perpisahan SDIT Lukman Al Hakim sak manika.

Kula, wakil saking rencang-rencang kelas 6 ngaturaken maturnuwun ingkang sak ageng-agengipun kagem Ustadz kalihan Ustadzah ingkang sampun mbulawantah kulo lan sak konco-konco dateng pawiyatan menika ingkang dangunipun enem warsa.

Mboten keraos kolo lan rencang sebrayat sampun ngelampahi ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan mriki. Wonten ing adicara menika, kulo kiyambak tuhu rencang-rencang nyuwun agenging pangapunten sangking Ustadz lan Ustadzah amargi wonten ing enem warso ngangsu kawruh wonten pawiyatan mriki kulo lan sak rencang-rencang mebo menawi gadhah kalepatan ingkang dipun sengojo lan mboten disengojo. Mugi-mugi Ustadz lan Ustadzah kerso ngapuntenaken sedoyo kelepatan kulo lan rencang-rencang sedoyo.

Satuhunipun kulo lan sak konco awrat sanget badhe nilaraken pawiyatan menika amargi sedoyo ingkang wonten dateng mriko sampun kados sederek lan kaluargo. Namung amargi kulo lan rencang-rencang kedah nglanjutaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggil, kulo lan rencang-rencang kedah saget dening ikhlas nilaraken pawiyatan menika.

Kadosipun sampun cekap semanten anggenipun kulo matur. Bilih menawi wonten kalepatan kulo nyuwun agenging pangapunten.

Wassalamu’alaikum wr. wb

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Sekolah

Assalamualaikum Wr. Wb.

Nuwun Bapak/Ibu Kepala Sekolah ingkang kinurmatan, tamu undhangan, Bapak/Ibu Guru saha karyawan ingkang kula hormati, adhik-adhik kelas tuwin rencang-rencang ingkang kula tresnani.

Puji syukur konjuk wonten ing ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan.

Kula minangka wakil saking siswa kelas IX, ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa upami dhumateng Bapak Ibu Guru, awit saking sih katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula sekanca, saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen kula sakanca ngangsu kawruh wonten ing pawitan menika.

Kula sakanca naming saged memuji, mugi-mugi sedaya amal lan kesaenan Bapak Ibu Guru pikantuk pinwales saking Gusti Allah ingkang Maha Agung, saha tansah pinaringan kasarasan, kawilujengan lan ketentreman saengga saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya ngantos dumugi paripurna kanthi biji ingkang maremaken.

Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel Bapak Ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

Dhumateng Bapak/Ibu Guru lan adhik-adhik sedaya, sepisan malih kula ndedonga mugi tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah, Amin..

Wasana cekap semanten atur kula, menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pengampunten.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Sumpah Pemuda

Assalamu’alaikum Wr Wb

Ingkang kinurmatan, bapak lan ibu guruu saha kanca-kanca ingkang tansah kula tresnani. Sepindah sumangga kula lan panjenengan sedoyo ngaturaken puji syukur maran g Gusti Allah ingkang maha luhung lan tansah paring nikmat lan rahmat sahinggo kula lan panjenengan taksih saged golek ilmu, yaiku nindakaken sekolah.

Kaping kalih, jumeneng kula wonten ngajenge panjenengan sedoyo minangka kagem ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda.

Kula lan panjenenga mesti sampun sami mangertosi bilih tanggal 28 Oktober bangsa Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah sawijining prastawa skral ingkang nuduhake marang kabeh wong bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang anggadahi semangat berjuang, semangat nyawiji bhineka tunggal ika, semanta merdeka lan dadi bangsa ingkang ngadeg jejeg. Wondene isi Sumpah Pemuda inggih menika :

  1. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia

  2. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia

  3. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia

Isi sumpah lan janji menika wajib kita lestarekake lan diamalake kagem mujudake pengarep- arep cita-cita kamardikan urip makmur, adil lan sejahtera.

Yaiku minangka pelajar / murid, kita wajib semangat lan mempeng anggenipun sinau. Lan minangka pemuda (usia produktif) kita kedah semangat lan sregep anggenipun nyambut damel ngsisi pembangunan bangsa.

Menika inkang saged kula aturaken babagan Sumpah Pemuda. Ayo kita junjung tinggi kaluhuran Sumpah Pemuda.

Santen parutan klapa Cekap semanten atur kawula Numpak sepur nggawa tali

Mbok bilih wonten klenta-klentunipun atur kula nyuwun agunging pangaksami

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Nasionalisme

Ass. Wr.wb.

Kulo aturaken matur suwun kagem Ibu Ummu semono ugi kagem Saderek-saderek sedanten ingkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko.

Saderek-saderek sedanten……..

Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirang menghargai negeri nasionalipun inggih puniko negeri “tercinta” Indonesia. Hal meniko sanget ngrisauaken yen diterus-terusaken saget dados masalah ingkang serius……..

Saderek-saderek, kawulo mudho sedanten……..

Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesia sebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyo-budoyo Barat ingkang ndugi saking media cetak, elektronik, ingkang rupo: acara-acara televisi, majalah, surat kabar, utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae……..

Saderek-saderek sebongso lan setanah air……….

Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri “tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang-barang produksi Indonesia, menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang, tindak dhateng Museum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan

Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. mugi- mugi saget ndhatengaken perubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten.

Matur suwun kulo sampekaken………

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Acara Halal Bil Halal

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Kawula nuwung, kanthi linambaran pepayung budi rahayu saha hangunjukaken raos suka sukur dhumateng Gusti, “Mugi Rahayuha sagung Dumadi” tansah kajiwa lan kasalira dhumateng kula lan pan jengengan sadaya.

Amit pasang aliman tabik, mugi tinebihna ing iladuni myang tulak sarik, denen kawula cumanthaka marak mangarsa hanggempi kamardikan panjenengan ingkang katemben wawan pangandikan, inggih awratipun hamastuti jejibahan luhur kula piniji minangka duta saraya sarina saking  panjenenganipun bapa/ibu…………..(besan), kula kadhawuhan nglarapaken puta calon temanteng kakung, mugi katur panjenenganipun bapak/ibu……….(ingkang mengku gati).

Penjenenganipun bapa……. (ingkang nampi) ingkang jumeneng hangembani wuwus minangka sulih sarira saking penjenenganipun bapa/ibu……..ingkang winantu sagunging pakurmatan. Wondene menggah sedya sowan kula wonten ngarsa panjenengan.

Ingkang sepisan, ngaturaken sewu agenging kalepatan dene panjengengan bapa/ibu…… boten segad hanindakaken piyambak masrahaken putranipun calon temanten kakung, kapeksa namung saged ngaturaken salam taklim mugi katura ing panjenenganipun bapa/ibu…. Ingkang lumantar kawula. Sanget ing pamujinipun, bilih ngaturaken salam taklim mugi katura ing pangjengengan Bapa/ibu…….., ingkang lumantar kawula. Sanget ing pamujinipun, bilih anggenipun mengku karya hanetepi darmanging asepuh, hangrakit sekar cepaka mulya, hamiwaha putra maharga siwi, tetepa winengku ing suka basuki.

Jangkep kapin kalih, rehning putra calon temanten kakung pun bagus……… atmaja kakung saking Bapa/ibu ….. ingkang pidalem ing…….sampun kelampahan ijab/dhaup suci kalyan Rara……… kenya siwi saking panjenenganipun bapaibu…… kala wau diten surya kaping……wanci tabuh………… mapan ing dalem……mriki kanthi nirbaya nir wikara boten wonten alangan satunggal punapa.

Sarehning sampun ndungkap titiwanci tumapaking gati, pramila calon temanten kakung kula pasrahaken mugi tumunten katindakna dhaup panggihing temanten, anut satataning adat widhiwidana ingkang sampun lumampah wonten ing …………. Kula sapangombyong tansah jumurung ing karsa, sinartan puji donga mugi Gusti tansah ngijabahi dhumateng temanten sarimbit anggenipun amangun brayat enggal, tansah manggih guyup rukun atut runtut ayem tentrem rahayu ingkang tinuju bagya mulya ingkang sinedya.

Denen ingkang wekasan sasampunipun paripurmaning pahargyan kula sarombongan pangombyong temanten kakung, keparenganyuwun pamit saha nyuwun pangestu mugi-mugi lampah kawula sarombongan manggih wilujeng kalis saking pringga bayaning marga.

Semanten ugi hambok bilih anggen kawula mingaka talanging basa wonten gonyak-ganyuking wicara, kiranging subasita ingkang singlar ing reh tata krami kawula tansah nyuwun lumunturing sih samodra pangaksami.

Aakhirul kalam, billahi taufik wal hidayat

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


Baca Juga Materi

Mungkin Dibawah Ini yang Kamu Cari